Mens 5KM Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
100
2
V50
99
3
SM
90
4
SM
50
5
V40
49
6
SM
49
7
V60
49
8
V40
48
9
V50
46
10
V40
46
11
V60
45

Mens 5M Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
100
2
SM
100
3
SM
96
4
V40
93
5
V40
90
6
V40
88
7
SM
87
8
V50
86
9
SM
86
10
V50
86
11
V40
81
12
V50
80
13
V40
76
14
V50
70
15
SM
68
16
V50
68
17
V50
67
18
SM
59
19
V50
59
20
V40
58
21
V40
52
22
V50
49
23
V50
48
24
V40
48
25
V40
48
26
SM
45
27
V50
42
28
V60
41
29
V40
36
30
V40
36
31
V50
35
32
SM
35
33
V40
35
34
SM
32
35
V60
31
36
SM
31
37
V40
29
38
V50
28
39
V40
28
40
V40
28
41
V60
23
42
V40
22
43
V40
20
44
V50
18
45
V50
14
46
V60
14
47
V40
14

Mens F.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V50
52

Mens H.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V60
95
2
V50
51
3
V50
50
4
V40
50
5
SM
50
6
V50
50
7
SM
50
8
V50
49
9
V50
48
10
V70
48
11
V60
48
12
V40
48
13
V50
47

Mens Misc. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
51
2
SM
49
3
V40
48
4
SM
48

Mens Multi-long Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
150
2
V40
149
3
V50
148
4
V50
126
5
V50
94
6
V40
92
7
V50
88
8
V50
86
9
V60
82
10
SM
80
11
V40
51
12
SM
50
13
V50
48
14
V40
45
15
V70
45
16
V40
44
17
SM
42
18
V50
42
19
V40
42
20
V50
36

Mens Multi-short Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V50
52

Ladies 5KM Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
99
2
V60
99
3
SL
50
4
V40
50
5
V50
49
6
V40
48
7
SL
48
8
V40
47

Ladies 5M Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
100
2
SL
98
3
SL
95
4
SL
93
5
V50
93
6
V40
88
7
V60
87
8
SL
83
9
SL
82
10
V40
77
11
V40
69
12
V40
69
13
V50
68
14
V40
66
15
SL
57
16
V50
57
17
V50
54
18
V40
52
19
V40
47
20
V40
46
21
V40
44
22
V40
42
23
SL
41
24
V50
40
25
SL
40
26
V40
39
27
SL
37
28
V40
35
29
V40
34
30
V50
34
31
V40
34
32
V50
32
33
V60
31
34
V40
31
35
V40
30

Ladies F.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
50
2
SL
50

Ladies H.M. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V40
51
2
V40
51
3
V50
51
4
V40
50
5
V50
49
6
SL
48
7
SL
48
8
V40
47
9
SL
45

Ladies Misc. Points

Pos
Name
Cat
Points
1
V50
52
2
SL
50
3
V40
49
4
SL
49
5
V40
47
6
SL
47
7
SL
45

Ladies Multi-long Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
100
2
V50
97
3
SL
97
4
SL
97
5
V50
95
6
V60
95
7
SL
95
8
V50
93
9
V40
90
10
V40
83
11
V40
81
12
V40
47
13
V40
46
14
SL
45
15
V40
44
16
V60
40
17
V40
39
18
SL
35

Ladies Multi-short Points

Pos
Name
Cat
Points
1
SL
50
2
SL
49
3
SL
48